Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak Başlanmış Olan Sigorta Prim Desteği Uygulamasındaki Yenilik ve Değişiklikler

2016 yılında asgari ücret tutarında yüksek oranlı bir artış yapılması sonrasında işverenlerin bu asgari ücret artışından kaynaklanan mali yüklerinin azaltılmasını sağlamak üzere sigorta primi tutarlarının bir bölümünün Devlet tarafından karşılanarak işverenlerin desteklenmesi yönünde yapılmış olan düzenlemelerin süresi 31.12.2016 tarihinde sona ermişti. Benzer yönde bir destek uygulamasına 2017 yılında da devam olunabilmesi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71 inci madde olarak yeni bir madde eklenmesi yönündeki kanuni düzenleme ise geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmişti. Yeni yürürlüğe giren geçici 71 inci maddede, aldığı ücret tutarı itibarıyla destek kapsamına girecek işçiler ile destek olarak verilecek prim tutarının ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesini öngörmekteydi.
22.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 06/02/20127 tarihli ve 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek Karar ile bu belirlemeler yapılmıştır. Buna göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci maddesi ile söz konusu ek Karar’ın 1 inci maddesi birlikte incelenmiş ve uygulamaya esas temel konular aşağıda açıklanmıştır.
       1- 2016 yılında işçi çalıştırmaya başlamış olup da 2017 yılında destek alacak işverenler için, 2107 yılında destekten yararlanacakları her bir ay itibarıyla 2016 yılının aynı ayında çalıştırmış olduğu işçi sayısına ve 2106 yılının aynı ayında da çalıştırmış olduğu işçilerden kaç tanesinin sigorta primine esas günlük ortalama kazancının 110 TL ve altında olduğuna bakılacaktır.
       Örnek: 01.01.2016 tarihinden önce sigortalı işçi çalıştırmaya başlamış olan A Hastanesinde 2017 yılının Şubat ayı için sigorta primi desteği alınmasında;
a) 2016 yılının yine Şubat ayında A Hastanesinde bütün işçiler Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet bildirgesi üzerinden sigorta primine esas günlük kazanç tutarı olarak 110 TL veya daha düşük olarak primi bildirilmiş gün sayılarının toplamı hesaplanacaktır.
b) 2017 yılı Şubat ayı için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi üzerinden bildirimi yapılacak toplam gün sayısı hesaplanacak ve hesaplanan toplanan gün sayısının, yukarıda (a) paragrafında belirtmiş olduğum şekilde hesaplanmış olan gün sayısına kadar olan kısmı için prim desteği desteği alınacaktır.
c) 2017 yılı Mart ayı ve sonrasındaki aylarda ise, 2016 yılının yine Mart ayı ve sonraki ayları esas alınarak aynı hesaplama yapılacaktır.
        2- 2017 yılında destek talep edilecek ayın karşılığı olarak 2016 yılının aynı ayında henüz sigortalı çalıştırmaya başlamamış olan işverenler ise, 2016 yılında işçileri için ilk defa aylık prim ve hizmet bildirgesi verdikleri ay esas alınacaktır.
       Örnek: B Hastanesinde 2016 yılının Mart ayında ilk defa sigortalı işçi çalıştırılmaya başlandığını ve Mart ayı için toplam 10 işçi üzerinden 300 günlük sigorta primi bildirildiğini varsayalım. Bu Hastane adına 2017 yılının Şubat ayı için sigorta primi desteği verilmesinde;
a) B Hastanesindeki 10 adet işçi için 2016 yılının Mart ayına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet bildirgesi üzerinden sigorta primine esas günlük kazanç tutarı olarak 110 TL veya daha düşük olarak primi bildirilmiş gün sayılarının toplamı hesaplanacaktır.
b) 2017 yılı Şubat ayı için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesi üzerinden bildirimi yapılacak toplam gün sayısı hesaplanacak ve hesaplanan toplanan gün sayısının, yukarıda (a) paragrafında belirtmiş olduğum şekilde hesaplanmış olan gün sayısına kadar olan kısmı için prim prim desteği verilecektir.
       3- 5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki, “Birinci fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınır.” hükmü gereğince yukarıda örnek olarak verilen B Hastanesinin 2017 yılı Mart ayı ve sonrasındaki aylar için sigorta prim desteği alabileceği gün sayısı, devamlı olarak 2016 yılı Mart ayına ilişkin hesaplamalar üzerinden belirlenecektir. Dolayısıyla, B Hastanesinin 2016 yılı Mart ayından sonra ilave olarak işe aldığı işçiler 2017 yılında sigorta pim desteği verilecek gün sayısında dikkate alınmayacaktır.
       Örnek: B Hastanesinde 2016 yılının Mart ayında ilk defa sigortalı işçi çalıştırılmaya başlandığını ve Mart ayı için toplam 10 işçi üzerinden 300 günlük sigorta primi bildirildiğini, Nisan ayında ise aynı Hastanede ilave olarak 10 işçinin daha işe alındığını varsayalım. Bu Hastane adına 2017 yılının Nisan ayı ve sonraki ayları için sigorta primi desteği talep edilmesinde, 2016 yılının Mart ayında ilk defa sigortalı işçi çalıştırılmaya başlanan 10 işçi üzerinden bildirilmiş olan 300 günlük süre esas alınmaya devam olunacak ve 2017 yılının Nisan ayına göre 2016 yılının aynı ayı olan Nisan ayında ilave olarak işe alınmış işçiler ile ilgili bildirilmiş olan gün sayıları ve ücret tutarları esas alınarak sigorta prim desteği verilecek gün sayısı arttırılamayacaktır.
       4- 2016 yılında sigortalı işçi çalıştırmaya başlamış olan işyerlerinden 2017 yılı içerisinde bazı işçilerini işten çıkararak bunların yerine yeni işçi alan işyerleri için, işçilerin işe giriş veya çıkış tarihlerine bakılmayacak ve bu işyerlerinin desteklenen yararlanabileceği toplam gün sayısı işçilerin işe başlayış tarihinden bağımsız olarak yukarıda belirttiğim açıklamalara göre hesaplanmaya devam olunacaktır.
       5- 2016 yılında sigortalı işçi çalıştırmaya başlamış olan işyerlerinden 2017 yılı içerisinde yeni işçi alarak toplam işçi sayısını arttıran işyerleri için, 2017 yılında işçi sayısının artmış olmasını gerekçe göstererek destekten yararlanabileceği gün sayısını arttıramayacaktır. Dolayısıyla, 2016 yılına göre toplam işçi sayısını artıracak şekilde 2017 yılında yeni işe alınan işçiler destek verilecek gün sayısında dikkate alınamayacaktır.
       6- 2017 yılında yeni tescili işyerlerinde 2017 yılında çalıştırılmaya başlanılacak işçiler sigorta primine esas günlük kazanç tutarına bakılmayacak ve bu işyerleri prim ödenen her gün için destekten yararlandırılacaktır.
       7- İşyerlerine aylık olarak verilecek destek tutarı, destekten yararlanabileceği gün sayısının 3,33 TL ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.
       8- 01.01.2016 tarihinden önce işyeri tescili yapılmış olmakla birlikte, 2016 yılında hiç sigortalı çalıştırmamış işyerlerinden 2017 yılında işçi çalıştırmaya başlanacak olanlarda, işçilerin sigorta primine esas günlük kazanç tutarına bakılmayacak ve bu işyerleri prim ödenen her gün için destekten yararlandırılacaktır.
        9- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2017 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri daha sonra da destekten yararlandırılmayacaktır.
       10- Destekten yararlanabilmek için 2017 yılına ilişkin aylık prim ve hizmet bildirgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmiş olması, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı işçi çalıştırılmaması, bildirilen sigortalının fiilen çalışıyor olması, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması ise yararlanmaya ilişkin şartla olarak belirlenmiştir. Tecil edilmiş veya taksitlendirilmiş borcu olan işyerleri, tecil veya taksit durumunun devam etmesi durumunda, söz konusu destekten yararlanmaya devam edebilecektir.
                                                                                          Önder İNCE
                                                                  İnce Danışmanlık Eğitim Ve Organizasyon
                                                                        Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.