Öğretmen Alım Yöntemi Değişti

27.07.2016 tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 üncü maddesinin (6) numaralı fıkrası ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye Ek Madde 4 şeklinde yeni bir madde eklenerek, öğretmen alım yöntemi yeniden düzenlendi.

 
Yapılan bu düzenleme neticesinde, kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler başta olmak üzere, Milli eğitim Bakanlığının boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sözleşmeli olarak öğretmen istihdam edilebilmesine imkan sağlandı.
 
Sözleşmeli öğretmen olarak atanacaklarda, Devlet memuru olarak atanabilmek için gerekli olan;
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f) Askerlik durumu itibariyle;

1- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

şartlarını taşımaları gerekecektir. Ayrıca, öğretmen kadrosuna atanabilmek için gerekli olan özel şartları taşımaları da zorunlu tutulmuştur.

Sözleşmeli öğretmen olarak atanacakların seçimi ise, her bir branş için Kamu Personeli Seçme Sınavı puanına göre bir sıralama yapılması ve ilgili branşta alımı yapılacak öğretmen sayısının üç katı kadar adayın sözlü sınava çağrılması, bu adayların sözlü sınavdan almış oldukları puana göre en yüksekten en düşüğe doğru başarı sıralamasına tabi tutulması ve bu sıralamaya göre başarı sırası alımı yapılacak öğretmen sayısına kadar olanların tespiti şeklinde gerçekleştirilecektir. Örneğin, Fen Bilgisi öğretmeni olarak on adet boş pozisyon olduğu ve on adet Fen Bilgisi Öğretmeni alımı yapılacağı varsayıldığında, Fen Bilgisi Öğretmeni olarak atanması mümkün olan adaylardan KPSS puanı en yüksek olan otuz aday sözlü sınava çağrılacak ve sözlü sınavda alınan puana göre yapılacak sıralama neticesinde puanı en yüksek olan on aday sözleşmeli öğretmen olarak işe başlatılacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak işe alınacakların aylık ücretleri ve diğer mali ve sosyal hakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının verdiği yetki uyarınca 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde belirlenecektir.

Öte yandan, bu şekilde sözleşmeli öğretmen olarak işe alınanların dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Eş durumu gerekçesiyle yer değişikliği talebinde, sözleşmeli öğretmenin yeri değiştirilemeyecek; ancak, eşinin yeri değiştirilebilecektir.

Ayrıca, sözleşmeli öğretmen olarak işe alınanlar, aday öğretmeler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak ve dört yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler bulundukları yerde öğretmen kadrosuna atanarak Devlet memurluğuna geçirilecektir. Ancak, bu şekilde Devlet memuru statüsüne geçirilenler, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacaktır.

Sözleşmeli öğretmenlikten Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin, sözleşmeli öğretmen olarak geçen süreleri; Devlet memuru statüsünde geçmiş gibi kabul edilerek kazanılmış hak aylığı derece ve kademeleri ile kıdemlerinde dikkate alınacağı gibi emekli ikramiyesinin hesabına esas hizmet süresi açısından da dikkate alınacaktır.

Ancak, bu şekilde sözleşmeli öğretmen alımına başlanabilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığınca bir yönetmelik çıkarılması gerekmektedir.

 
 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.