Kazanılmış Hak Aylığı Derecesinin Daha Üstü Derecelere Atanmada Toplam Hizmet Süresi Şartına İlişkin Uygulama ve Aylık Hesabı

– Halen bulunduğu kadronun unvanında bir değişiklik olmamakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde kazanılmış hak aylığı derecesine göre daha üst derecelere atanacak olanların,
– Başka bir kadro unvanına atandığı sırada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası çerçevesinde kazanılmış hak aylığı derecesine göre daha üst derecelere ataması yapılacak olanların,
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yılı,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve ilgili kişinin yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilecektir.
Örneğin, dört yıl öğrenim süresi olan iktisat bölümünden mezun olup “Memur” kadro unvanında çalışmakta olan bir kişinin 1inci derece kadrolu “Müdür” kadro unvanına atanabilmesi için, en az 10 hizmet yılını tamamlamış olması, aynı kişinin 3 üncü dereceli “Şef” kadrosuna atanabilmesi için ise 8 hizmet yılını tamamlamış olması gerekmektedir. Ancak, iki yıl süreli meslek yüksekokulu mezunu olup “Memur” kadro unvanında çalışmakta olan bir kişinin ise; 1inci derece kadrolu “Müdür” kadro unvanına atanabilmesi için, en az 12 hizmet yılını tamamlamış olması, aynı kişinin 3 üncü dereceli “Şef” kadrosuna atanabilmesi için de 10 hizmet yılını tamamlamış olması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hizmet süreleri açısından, memurlukta geçen sürelerin yanı sıra;
a) Milletvekilliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta geçen sürelerin,
b) Kamu kurumlarında işçi veya sözleşmeli personel ya da geçici personel olarak geçen sürelerin,
c) Uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin,
tamamı, memurlukta geçmiş gibi toplam hizmet süresine dahil edilecektir.
Ayrıca, özel sektörde işçi olarak geçen süreler ile serbest meslek sahibi olarak çalışılmış olan sürelerin, yükseköğrenimi tamamladıktan sonraki kısımları ile sınırlı olmak kaydıyla,
a) Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı,
b) Diğer kadrolara atanacaklar için dörtte üçü,
memurlukta geçmiş gibi toplam hizmet süresine dahil edilecektir. Ancak, bu şekilde memurlukta geçmiş toplam hizmet süresine dahil edilecek süre altı yılı geçemeyecektir.
Örneğin, İktisat Fakültesini bitirdikten sonra 12 yıl süreyle özel bir şirkette çalışmış ve daha sonra Devlet memurluğuna geçmiş bir kişinin “Müdür” kadrosuna atanmasında, 12 yıllık özel sektör çalışmasının dörtte üçü 9 yıla denk gelmekle birlikte, bu 9 yıllık sürenin sadece 6 yılı memurlukta geçen toplam hizmet süresine dahil edilebilecek ve kalan 3 yıl dikkate alınmayacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bir kişinin liseyi bitirdikten sonra özel sektörde işçi olarak veya serbest meslek sahibi olarak çalışmaya başlayıp daha sonra da yükseköğrenimi bitirmesi ve yükseköğrenimi bitirdikten sonra Devlet memurluğuna girmesi durumunda, lise mezunu olarak çalışmış olduğu sürelerin dörtte üçünün, memurlukta geçmiş gibi kabul edilemeyeceği ve toplam hizmet süresine eklenemeyeceğidir.
Ayrıca, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadro unvanlarında, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrası dayanak gösterilerek kazanılmış hak aylık derecesinin daha üstü derecelere atama yapılması ise yasaktır.
Görev aylıklarının hesabı: Yeni atandıkları kadronun derecesinin birinci kademesi için belirlenmiş olan aylık gösterge ve ek göstergesi üzerinden aylık hesabı yapılır. 68/B’ye göre derece yükselmesi olduğu için de izleyen aybaşından değil, atama onayının tebliğ sonrasında kişinin yeni görevine başladığı tarihten itibaren aylığında yükseltme yapılır.
Emekli keseneğine esas aylık hesabı: Yeni atandıkları kadronun derecesi için belirlenmiş olan ek gösterge ile kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi üzerinden hesap yapılır. Emekli keseneğine esas aylık yönünden izleyen aybaşından itibaren uygulama yapılır.
Örneğin, “Memur” kadro unvanında 6 ncı derecenin birinci kademesinde görev yapan bir kişi, 18.11.2016 tarihinde atama emri tebliğ edilerek 19.11.2016 tarihinden itibaren 3 üncü derece kadrolu “Amir” kadro unvanında görev yapmaya başladığında, 19.11.2016 tarihinden itibaren 3 üncü dereceli Amir kadro unvanı üzerinden aylık almaya hak kazanacak ve kendisine fark ödenecektir. Emekli keseneğine esas aylığı ise, 15.12.2016 tarihinden itibaren 3 üncü derece kadrolu “Amir” kadro unvanı esas alınarak hesaplanmaya başlanacaktır.
Bu örneğe konu kişi için görev aylığının hesabında, 3 üncü derecenin birinci kademesinin göstergesi ve 3 üncü derece ek göstergesi esas alınacaktır. Emekli keseneğine esas aylık tutarı yönünden ise, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi olan 6 ncı derecenin birinci kademesinin gösterge aylığı ile 3 üncü derece ek göstergesi üzerinden işlem yapılacaktır. İlgilinin kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi; her yıl bir kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece yükselmesi yapılarak yükseltilmeye devam olunacaktır.
ÖNDER İNCE
İNCE DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ORGANİZASYON
HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.