Görevden Uzaklaştırılmış Olan Yargı Personeli İle Sayıştay Meslek Mensupları Açısından 27.07.2016 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Yapılan Yeni Düzenlemeler

               668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasının (c) bendinde; 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 3 üncü maddesine ilişkin olarak;

             “Üçüncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Görevlerine” ibaresi, “Görevden Uzaklaştırılanlar veya görevlerine” şeklinde değiştirilmiş, aynı cümlede yer alan “hususi damgalı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.”

              “Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler hakkında 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir.

              Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek görevlerine son verilen;

             a) Anayasa Mahkemesi üyeleri,

              b) Yargıtay daire başkanı ve üyeleri

              c) Danıştay daire başkanı ve üyeleri,

              d) Hâkimler ve savcılar,

              e) Sayıştay meslek mensupları,

için getirilmiş olan, oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilme yaptırımı, anılan görevlerde bulunanlardan aynı sebeplerle görevden uzaklaştırılanları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

               Ayrıca, görevlerine son verilenlerin yanı sıra görevden uzaklaştırılanların da silah ruhsatları iptal edilecektir.

               Öte yandan, söz konusu görevlerde iken görevlerine son verilenlerin “hususi damgalı” pasaportlarının iptali yönündeki düzenlemenin kapsamı, sahip oldukları diğer pasaportların da iptali yönünde genişletilmiş ve bu görevlerde iken aynı sebeplerle görevden uzaklaştırılanların pasaportları da iptal kapsamına alınmıştır.

              Diğer taraftan, yukarıda sayılan görevlerde iken görevlerine son verilenlerin; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmesi, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilmesi yasak hale getirilmiş ve bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona erdirilmiştir.

 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.